Anvendt Sundhedsøkonomi | Sundhedsokonomi.dk | info@sundhedsokonomi.dk

• Artikel »

"Helsingør-undersøgelsen" anvendt i analyse af rekonvalescens i Ugeskrift for Læger.

 

• Resume »

Link til Region Syddanmarks resume af analysen.

 

        Forside  |  Ny Viden  |  Baggrund  |  Metode  |  Kontakt  |  Resultater  |  Download

 

 

Design og metode

 

Vækst i livsstilssygdomme, Opgave- og Strukturreformen og ikke mindst pres på såvel økonomi og personalemæssige ressourcer har skærpet behovet for øget indsigt og viden om udgifterne til sygdom og sundhed, herunder analysemodeller og redskaber til formålet.

Analysen er udarbejdet som en Cost Of Illness analyse, designet som en standard Case-control analyse, med den modifikation, at analysen inkluderer tre sygdomme samtidigt, med anvendelse af én fælles kontrolgruppe. Det anvendte design med analyse af tre sygdomme samtidigt, tillader analyse af synergier mellem sygdommene, herunder sammenfald i diagnoser og ressourceforbrug. Alle resultater er alders- ogkønsstandardiseret.

 

Estimeringsproceduren er Bottom-Up og er registerbaseret, hvilket implicerer at al inkluderede data er registreret i et offentligt register.

 

Datakilde for populationen er prævalensbaseret, med identifikation via Landspatientregistret (KOL og Hjertekarsygdomme) og Det Nationale Diabetesregister (Diabetes). Registrene er sammenkørt med Folkeregistret for identifikation af Kontrolgruppen. Populationsstørrelsen er 10.099 Individer fordelt på 4 kohorter. Nedenfor er anvendte inklusionskriterier angivet

 

Datakilde for ressourceforbrug er Landspatientregistret (DRG og DAGS takstsystem), Sygesikringsregistret, KMD - økonomi, postering, pension, SOP, VITAE (CSC) samt SAG & ADVIS.

 

Process og Tidsplan er ikke tilgængelig her.

 

 

Inklusionskriterier

 

Analyse af Diabetes, Hjertekarsygdomme og KOL er udført integreret, med anvendelse af en fælles kontrolgruppe, der ikke indgår i nogle af de tre kohorter. Kontrolgruppen indgår som relativt rask uden en diabetes-, kol- eller hjertekardiagnose, men dog med andre sygdomme.

 

A) DIABETES

Diabeteskohorten er identificeret via det Nationale Diabetesregister v. Sundhedsstyrelsen.

 - Kun patienter med bopæl i Helsingør Kommune pr. 31.12.2005 indgår i kohorten, identificeret via Folkeregistret.

 

B) KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM (KOL) / RYGERLUNGER 

Inklusionskriterium for KOL-kohorten er udarbejdet i samarbejde med Overlæge Niels Maltbæk, Lungemedicinsk afdeling, Frederiksberg Hospital. Kriteriet er baseret på Sundhedsstyrelsens klassifikationer af sygdomme (ICD-10) [3]. Identisk inklusionskriterium er tidligere anvendt i lignende undersøgelse vedr. KOL foretaget af Dansk Sundhedsinstitut [5]. Via en retrospektiv søgning i Landspatientregistret [6] er kohorten identificeret som den række af personer, der i perioden 1994-2005 har været på sygehus med diagnosen KOL, hvad enten det drejer sig om aktions- eller bidiagnose, grundmorbus eller tillægskode.

- Kun patienter med bopæl i Helsingør Kommune pr. 31.12.2005 indgår i kohorten.  

- Diagnosekoder:

 

DJ42.9       Kronisk bronkit uden specifikation

DJ43          Udvidelse af lunger (emphysema pulmonum)

DJ43.1       Emphysema pulmonum panlobulare

DJ43.2       Emphysema pulmonum centrilobulare

DJ43.8       Andre former for emfysem

DJ43.9       Emfysem uden specifikation

DJ44          Anden kronisk obstruktiv lungesygdom (morbus chronicus pulmonum

                    obstructivus alius

DJ44.0       Kronisk obstruktiv lungesygdom med akut nedre luftvejsinfektion

                    undtagen influenza

DJ44.1       Kronisk obstruktiv lungesygdom med akut eksacerbation uden

                    specifikation

DJ44.8       Anden specificeret form for kronisk obstruktiv lungesygdom

DJ44.9       Kronisk obstruktiv lungesygdom uden specifikation

 
C) HJERTEKARSYGDOM 

Inklusionskriterium for Hjertekarkohorten er opstillet i henhold til Hjerteforeningens “Hjertestatistik for nye kommuner og regioner” [1] med vejledning og rådførelse fra statistikker og PhD Søren Rasmussen og Mathilde Vinther-Larsen [2], begge Statens Institut for Folkesundhed. Kriteriet er baseret på Sundhedsstyrelsens klassifikationer af sygdomme (ICD-10) [3]. Via en retrospektiv søgning i Landspatientregistret er kohorten identificeret som den ræk-ke af personer, der i perioden 1994-2005 har været på sygehus med en hjertekarsygdom, som aktionsdiagnose.

- Kun patienter med bopæl i Helsingør Kommune pr. 31.12.2005 indgår i kohorten.

- Diagnosekoder: 

 

               DI00 - DI99 Hjertekarsygdomme [4]

 

Hjertekarkohorten inkluderer indvidere indlæggelser med aktionsdiagnosen:

 

               DZ034       Observation ved mistanke om myokardieinfarkt, hvis der som

                                   bidiagnose er anført en hjertekarsygdom.

               DZ035       Observation på grund af mistanke om hjerte-karlidelse, hvis der som

                                   bidiagnose er anført en hjertekarsygdom.

 

E) KONTROLGRUPPE

Inklusionskriterium for Kontrol-gruppen er udarbejdet efter identifikation af kohorte A) – C). Personerne i kohorten må ikke indgå i kohorte A) – C). Kohorten er matchet kohorte A) – C) i henhold til antals,- køns- og alders-karakteristika. Personerne i kohorten er udtrukket fra Folkeregistret via Sundhedsstyrelsen via forskerservice.

- Kun patienter med bopæl i Helsingør Kommune pr. 31.12.2005 indgår i kohorten

______________________________________________________________________________________

 

[1] Rasmussen, Søren m.fl., “Hjertestatistik for nye kommuner og regioner” 2005, Statens Institut for

      Folkesundhed, (SIF)

[2] Medforfatter af bl.a. “Otte folkesygdomme – Forekomst og Udvikling” April 2005, (SIF)

[3] International Statistical Classifiation of Diseases and Related Health Problems (ICD-10),

      WHO/SDE/OEH/99.11, World Health Organisation, Geneva 1999. Dansk version: ”Klassifikation af

      sygdomme”, Systematisk del: Sundhedsstyrelsen og Munksgaard, 1995

[4] Gruppen defineres bredt og indeholder både akut hjertesygdom AMI-tilfælde (I21-I22), andre former for

      iskæmisk hjertesygdom (I20-I25) samt karsygdomme (I26-I28 og I60-I99).

[5] Omkostning ved behandling af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom”, Lone Bilde og Anders Rud

      Svenning, DSI institut for folkesundhed, 2004.

[6] Dødsårsagsregistret er ikke anvendt.

 

 

Fakta:

 

Omkostning pr år pr.  

sygdomsramt borger:

 

• Diabetes    » 54.900 kr.

• KOL           » 81.100 kr.

• Hjertekar   » 52.500 kr. 

 

Samlede omkostninger pr. år (Helsingør Kommune):

 

• Total »  433 mio. kr

 

Helsingør Kommune

finansierer ca. halvdelen (212 mio. kr.).

Staten/Region H finansierer den resterende andel (221 mio. kr.), jf. Resultater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendt Sundhedsøkonomi
Sundhedsokonomi.dk
info@sundhedsokonomi.dk