Anvendt Sundhedsøkonomi | Sundhedsokonomi.dk | info@sundhedsokonomi.dk

• Artikel »

"Helsingør-undersøgelsen" anvendt i analyse af rekonvalescens i Ugeskrift for Læger.

 

• Resume »

Link til Region Syddanmarks resume af analysen.

 

        Forside  |  Ny Viden  |  Baggrund  |  Metode  |  Kontakt  |  Resultater  |  Download

 

 

Resultater

 

Nedenstående analyseelementer giver hver et ganske kort overblik over respektive resultater.

 

 

IntroCost of Illness | Omkostningsanalyse FinansanalyseNational case Anbefalinger

 

 

Cost of Illness (COI) anvendes som betegnelse for den økonomiske byrde, der er forbundet med en sygdom. Den økonomiske byrde beregnes kort sagt ved at sammenligne omkostningerne til en sygdomsramt borger med omkostningerne til en 'rask' borger, dvs. en borger uden respektive sygdom. På denne måde sammenholdes de gennemsnitlige omkostninger for en sygdomsramt borgergruppe med en kontrolgruppe, der består af 'raske' borgere. I beregningerne tages højde for forskelle i alder og køn vha. statistisk standardisering.

 

Resultater

En kontrolgruppe på 1.013 pers. blev identificeret i Folkeregisteret, med gennemsnitlige omkostninger på 65.700 kr. pr. person, se tabel.

 

En population på 2.494 diabetikere (4,1% af befolkningen), blev identificeret i det Nationale Diabetesregister. Det totale aldersjusterede merforbrug tegnede sig for kr. 137 mio. i 2005, svarende til 46% af de totale omkostninger (kr. 298 mio.).

 

Dette svarer til et gennemsnitligt merforbrug (COI) på kr. 54.900 pr. diabetiker (totalforbrug kr. 126.600, fratrukket kontrolgruppens kr. 65.700), stigende med sygdommens udvikling.

 

915 personer blev identificeret med en KOL-diagnose i Landspatientregisteret (LPR) (1,5% af befolkningen). Det totale aldersjusterede merforbrug tegnede sig til kr. 74 mio. i 2005, svarende til 51 % af de totale omkostninger (kr. 144 mio.). Dette svarer til et gennemsnitligt merforbrug på kr. 81.100 pr. KOL patient, stigende med sygdommens udvikling.

 

Totale omkostninger og Cost of Illness

 

 

 

Endelig blev 7.120 pers. identificeret i LPR med en hjertekarlidelse (11.6 % af befolkningen, hvilket stemmer præcist overens med Helsingør Kommunes sygdomsprofil i ‘Hjertestatistik for nye kommuner og regioner’ (2006) (7) . Det totale aldersjusterede merforbrug tegnede sig for kr. 374 mio. i 2005, svarende til 44 % af de totale omkostninger (kr. 845 mio.). Merforbruget svarer til et gennemsnitligt merforbrug på kr. 52.500 pr. hjertekarpatient, stigende med sygdommens udvikling.

 

Aggregeret Cost of Illness

Ved at lægge de tre ovenstående analyser sammen, udregnes de samlede omkostninger til kr. 585 mio. Dataanalyse viser dog at 16% af den samlede studiepopulation er ’gengangere’ i respektive sygdomskohorter. Dvs. de havde to eller tre sygdomme samtidigt. Når der tages højde for gengangerne, der således kun inkluderes én gang i den aggregerede analyse, estimeres de samlede omkostninger til kr. 432 mio.

Merforbruget svarer til et gennemsnitligt merforbrug på kr. 47.550 pr. person, stigende med sygdommens udvikling. Udregningerne synliggør ’samudgifter’ (synergieffekter) i behandling og pleje på i alt kr. 151 mio., svarende til 35% af de reelle totale meromkostninger (432 mio.).

 

Enkeltstående COI analyser kan således ikke adderes umiddelbart, da dette vil overestimere sygdomskohorternes størrelse og udgifter, medmindre der justeres for ’synergieffekter’. Dette resultat er interessant og relevant i arbejdet på at kortlægge hvorledes sygdom indvirker på samfundet, heraf hvilke epidemiologiske og økonomiske konsekvenser det har. Tilsvarende er det relevant fx. i forbindelse med cost-effectiveness analyser af forebyggelsestiltag. 

 

 

Fakta:

 

Omkostning pr år pr.  

sygdomsramt borger:

 

• Diabetes    » 54.900 kr.

• KOL           » 81.100 kr.

• Hjertekar   » 52.500 kr. 

 

Samlede omkostninger pr. år (Helsingør Kommune):

 

• Total »  433 mio. kr

 

Helsingør Kommune

finansierer ca. halvdelen (212 mio. kr.). Staten/Region H finansierer den resterende andel (221 mio. kr.), jf. Resultater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendt Sundhedsøkonomi
Sundhedsokonomi.dk
info@sundhedsokonomi.dk