Anvendt Sundhedsøkonomi | Sundhedsokonomi.dk | info@sundhedsokonomi.dk

• Artikel »

"Helsingør-undersøgelsen" anvendt i analyse af rekonvalescens i Ugeskrift for Læger.

 

• Resume »

Link til Region Syddanmarks resume af analysen.

 

        Forside  |  Ny Viden  |  Baggrund  |  Metode  |  Kontakt  |  Resultater  |  Download

 

 

Resultater

 

Nedenstående analyseelementer giver hver et ganske kort overblik over respektive resultater.

 

 

Intro Cost of Illness Omkostningsanalyse Finansanalyse National case Anbefalinger

 

 

Resultater

Ved at anvende tallene fra Helsingør Kommune, kan gives et totalt estimat på sygdommenes omkostninger på landsplan. Sådanne estimater medvirker til, at omkostningsberegningerne lettere kan anvendes og relateres i samfundsøkonomisk henseende, herunder til benchmarking i forhold til andre lignende analyser.

 

 

Af tabellen ses et samlet meromkostningsestimat (COI) på 34 mia. kr. Ligges dertil en (via benchmarking) estimeret værdi af medicin på kr. 3.500 pr. person, adderet med en samlet sygdomspopulation på ca. 714.000 pers., pågår yderligere omkostninger for ca. kr. 2,5 mia. kr. Set i lyset af fordelingsanalysen må det forventes, at kommunerne og staten (inkl. regionerne) i grove træk deler finansieringen af den ekstra sygdomsrelaterede meromkostning på ca. 36,5 mia. kr. ligeligt, svarende til ca. kr. 18,25 mia. hver. Ved benchmarking med studier af Flyvbjerg og Economic Intelligence Unit, estimeres de indirekte omkostninger at udgøre yderligere 65% af de direkte omkostninger, hvorved de livsstilsrelaterede meromkostninger approksimerer kr. 60 mia. om året for det danske samfund. Naturligvis hører stor usikkerhed til sådanne estimater, men med baggrund i analysens absolutte minimumstilgang i alle estimater og inkluderede omkostninger vurderes dette ikke urealistisk.

 

 

Fakta:

 

Omkostning pr år pr.  

sygdomsramt borger:

 

• Diabetes    » 54.900 kr.

• KOL           » 81.100 kr.

• Hjertekar   » 52.500 kr. 

 

Samlede omkostninger pr. år - Helsingør Kommune:

 

• Total »  433 mio. kr

 

Helsingør Kommune

finansierer ca. halvdelen (212 mio. kr.).

Staten/Region H finansierer resterende andel (221 mio. kr.), se Resultater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendt Sundhedsøkonomi
Sundhedsokonomi.dk
info@sundhedsokonomi.dk