Anvendt Sundhedsøkonomi | Sundhedsokonomi.dk | info@sundhedsokonomi.dk

• Artikel »

"Helsingør-undersøgelsen" anvendt i analyse af rekonvalescens i Ugeskrift for Læger.

 

• Resume »

Link til Region Syddanmarks resume af analysen.

 

        Forside  |  Ny Viden  |  Baggrund  |  Metode  |  Kontakt  |  Resultater  |  Download

 

 

Resultater

 

Nedenstående analyseelementer giver hver et ganske kort overblik over respektive resultater.

 

 

IntroCost of IllnessOmkostningsanalyse | FinansanalyseNational case Anbefalinger

 

 

Omkostningsanalysen viser med hvilken tyngde omkostningerne hver især påvirker de totale omkostninger forbundet med Diabetes, KOL og Hjertekarsygdomme.

 

Resultater

Figuren nedenfor illustrerer de analyserede COI estimater, inddelt I otte omkostningselementer. I forhold til merforbruget (cost of illness) er hospitalsbehandling klart den tungeste omkostning (41%), mens overførselsindkomster (24%) og tidligere/ekstra behov for plejehjem/boligstøtte (20%) er andre væsentlige omkostningskomponenter.

 

Samlede meromkostninger for borgere med diabetes, rygerlunger og/eller hjertekarlidelser: 432 mio. kr./år

 

 

 Helsingør kommune (62.195 indbyggere)

 

 -  Operationer (DRG):             136 mio. kr.  (32 pct.) 

 -  Overførselsindkomster:      104 mio. kr.  (24 pct.)

 -  Plejehjem, boligydelser:       86 mio. kr.  (20 pct.)

 -  Hjemmepleje:                         43 mio. kr.  (10 pct.)

 -  Ambulante ydels./DAGS:       39 mio. kr.    (9 pct.)

 -  Sygesikringsydelser/SSR:    13 mio. kr.    (3 pct.)

 -  Hjælpemidler og tillæg:           9 mio. kr.    (2 pct.)

                                                    432 mio. kr. (100 pct.)

 

 Opgavefordeling 

 -  Kommunale opg. (hjemmepleje mm):      44 pct.

 -  Statslige/Regionale opg. (hospital mm):  32 pct.

 -  Delt opg.fordeling (overførselsindk.):         24 pct.

 

Aldersinddeling af omkostningerne er meget interessant. Overførselsindkomster udgør en stadigt stigende andel af meromkostningerne i aldersgrupperne op til 59 år. Herefter nivelleres andelen ud, idet folkepensionen er obligatorisk, dvs. både sygdomskohorterne som kontrolgruppen får denne udbetalt. De syge personers merforbrug af overførselsindkomster (førtidspension, aktivering, sygedagpenge mv.), 'forsvinder' dermed, da ydelserne erstattes af folkepensionen. I nedenstående graf er overførselsindkomster udeladt, da folkepensionen forvirrer det grafiske udtryk.

 

 

 

 

 

Det direkte merforbrug i form af DRG udgifter fordeler sig jævnt henover aldersgrupperne, mens omkostningerne til plejehjem og boligstøtte samt hjemmehjælp stiger kontinuerligt fra 40 års alderen og frem, hvilket demonstrerer behovet for personlig assistance, jo mere fremskreden sygdommen er (noter, at kontrolgruppen ’renser’ for en alderseffekt , der forklarer at behovet for pleje stiger med alderen.

 

 

Fakta:

 

Omkostning pr år pr.  

sygdomsramt borger:

 

• Diabetes    » 54.900 kr.

• KOL           » 81.100 kr.

• Hjertekar   » 52.500 kr. 

 

Samlede omkostninger pr. år - Helsingør Kommune:

 

• Total »  433 mio. kr

 

Helsingør Kommune

finansierer ca. halvdelen (212 mio. kr.).

Staten/Region H finansierer resterende andel (221 mio. kr.), se Resultater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendt Sundhedsøkonomi
Sundhedsokonomi.dk
info@sundhedsokonomi.dk